برگر ذغالی مزه

قزوین، بلوار مدرس، بلوار وسط، روبروی کوچه نیساریان، جنب آجیل خشکباریچیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,000 تومان
هوفنبرگ(موهیتو، لیمو، استوایی)
3,000 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,500 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
10,500 تومان
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,000 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,500 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,000 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,000 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,500 تومان
امریکن برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، بیکن گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,000 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,500 تومان
اگ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,500 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
10,500 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ گریل شده ، ژامبون گوشت ، قارچ ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,000 تومان

برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
18,000 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
21,500 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
23,500 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
20,000 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
17,500 تومان
امریکن برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، بیکن گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
17,000 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,500 تومان
اگ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,500 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,500 تومان

برگر ویژه مزه / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
29,500 تومان
هات برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
31,000 تومان
دوبل چیز برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
42,000 تومان
دوبل برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
36,000 تومان
گراند برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
27,000 تومان
امریکن برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، بیکن گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
26,500 تومان
قارچ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
25,000 تومان
اگ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
25,500 تومان
چیز برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
23,500 تومان
همبرگر کلاسیک / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
20,500 تومان

گراند هات داگ
هات داگ فرانکفور تر زغالی، ژامبون گوشت ، قارچ ، پنیر گودا ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس خردل
13,000 تومان
هات داگ چیزوگیتال
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور ، گوجه فرنگی ، پنیر گودا، سس خردل
9,500 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور ، گوجه فرنگی ، کاهو، سس خردل
8,500 تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
5,000 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی با قارچ و ژامبون و پنیر
10,000 تومان
هوفنبرگ(موهیتو، لیمو، استوایی)
3,000 تومان
نوشابه قوطی(کوکا - اسپرایت - فانتا - زیرو)
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
هوفنبرگ خانواده
3,000 تومان
دوغ زالی نیم لیتری با سبزیجات معطر
2,500 تومان
باواریا(سیب، لیمو، هلو، کلاسیک)
4,500 تومان

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 15000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
برگر ذغالی مزه هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 16:00
18:00 تا 23:00