رستوران گریلمن

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ریب 200 گرمی
بدون استخوان دنده
26,000 تومان
ریب 250 گرمی
بدون استخوان دنده
30,000 تومان
ریب 300 گرمی
بدون استخوان دنده
34,000 تومان
ریب 350 گرمی
بدون استخوان دنده
38,000 تومان
ریب 400 گرمی
بدون استخوان دنده
42,000 تومان
ریب 500 گرمی
بدون استخوان دنده
50,000 تومان
ریب 600 گرمی
بدون استخوان دنده
58,000 تومان
ریب آی 200 گرمی
همراه با استخوان دنده
26,000 تومان
ریب آی 250 گرمی
همراه با استخوان دنده
30,000 تومان
ریب آی 300 گرمی
همراه با استخوان دنده
34,000 تومان
ریب آی 350 گرمی
همراه با استخوان دنده
38,000 تومان
ریب آی 400 گرمی
همراه با استخوان دنده
42,000 تومان
ریب آی 450 گرمی
همراه با استخوان دنده
46,000 تومان
ریب آی 500 گرمی
همراه با استخوان دنده
50,000 تومان
ریب آی 600 گرمی
همراه با استخوان دنده
54,000 تومان
استیک فیله
45,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
تی بن 250 گرمی
33,000 تومان
تی بن 300 گرمی
38,000 تومان
تی بن 350 گرمی
42,000 تومان
تی بن 400 گرمی
47,000 تومان
تی بن 450 گرمی
52,000 تومان
تی بن 500 گرمی
55,000 تومان
چیز برگر
18,500 تومان
امریکن برگر
22,500 تومان
دوبل برگر
32,500 تومان
ماشروم برگر
21,000 تومان
ایتالین برگر
21,500 تومان
چیز برگر کومبو
26,000 تومان
ایتالین برگر کمبو
29,000 تومان
دیپ چیز برگر کومبو
29,000 تومان
امریکن برگر کمبو
30,000 تومان
دوبل برگر کمبو
40,000 تومان
ماشروم برگر کمبو
28,500 تومان
اکونومی برگر 1*1
10,500 تومان
اکونومی برگر 2*2
18,500 تومان
اکونومی برگر 3*3
26,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سیب زمینی
5,000 تومان
سوپ مخصوص گریلمن
3,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
دسر مخصوص گریلمن
2,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
فانتا
1,500 تومان
اسپرایت
1,500 تومان
دوغ
1,500 تومان
زیرو
1,500 تومان
ایستک
1,500 تومان
افس
30,000 تومان
آب معدنی
500 تومان
باواریا
3,500 تومان
فرش دی موهیتو
1,200 تومان
کوکاکولا
3,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان