گریلمن

چیز برگر
18,500 تومان
فانتا شاتوت
1,500 تومان
ماشروم برگر
21,000 تومان
ریب 150 گرمی
22,000 تومان
ریب 200 گرمی
بدون استخوان دنده
26,000 تومان
ریب 250 گرمی
بدون استخوان دنده
30,000 تومان
ریب 300 گرمی
بدون استخوان دنده
34,000 تومان
ریب 350 گرمی
بدون استخوان دنده
38,000 تومان
ریب 400 گرمی
بدون استخوان دنده
42,000 تومان
ریب 450 گرمی
46,000 تومان
ریب 500 گرمی
بدون استخوان دنده
50,000 تومان
ریب 550 گرمی
54,000 تومان
ریب 600 گرمی
بدون استخوان دنده
58,000 تومان
ریب 650 گرمی
62,000 تومان
ریب 700 گرمی
66,000 تومان
ریب آی 200 گرمی
همراه با استخوان دنده
26,000 تومان
ریب آی 250 گرمی
همراه با استخوان دنده
30,000 تومان
ریب آی 300 گرمی
همراه با استخوان دنده
34,000 تومان
ریب آی 350 گرمی
همراه با استخوان دنده
38,000 تومان
ریب آی 400 گرمی
همراه با استخوان دنده
42,000 تومان
ریب آی 450 گرمی
همراه با استخوان دنده
46,000 تومان
ریب آی 500 گرمی
همراه با استخوان دنده
50,000 تومان
ریب ای 550 گرمی
54 تومان
ریب آی 600 گرمی
همراه با استخوان دنده
58,000 تومان
ریب آی 650 گرمی
62,000 تومان
ریب آی 700 گرمی
66,000 تومان
فیله استیک 150 گرمی
31,000 تومان
فیله استیک 200 گرمی
38,000 تومان
فیله استیک 250 گرمی
45,000 تومان
فیله استیک 300 گرمی
52,000 تومان
فیله استیک 350 گرمی
59,000 تومان
فیله استیک 400 گرمی
66,000 تومان
ژان ویچ
23,500 تومان

تی بن 150 گرمی
24,000 تومان
تی بن 200 گرمی
29,000 تومان
تی بن 250 گرمی
33,000 تومان
تی بن 300 گرمی
38,000 تومان
تی بن 350 گرمی
42,000 تومان
تی بن 400 گرمی
47,000 تومان
تی بن 450 گرمی
52,000 تومان
تی بن 500 گرمی
55,000 تومان
تی بن 550 گرمی
60,000 تومان
تی بن 600 گرمی
65,000 تومان
تی بن 650 گرمی
70,000 تومان
تی بن 700 گرمی
73,000 تومان
چیز برگر
18,500 تومان
امریکن برگر
22,500 تومان
دیپ چیز برگر
22,000 تومان
دوبل برگر
32,500 تومان
ماشروم برگر
21,000 تومان
ایتالین برگر
22,000 تومان
چیز برگر کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
28,500 تومان
ایتالین برگر کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
32,000 تومان
مکزکین برگر کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
32,000 تومان
دیپ چیز برگر کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
32,000 تومان
امریکن برگر کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
32,500 تومان
دوبل برگر کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
42,500 تومان
ماشروم برگر کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
31,000 تومان
اکونومی برگر 1*1
11,000 تومان
اکونومی برگر 2*2
19,000 تومان
اکونومی برگر 3*3
27,000 تومان
اکونومی برگر کمبو 1*1
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
21,000 تومان
اکونومی برگر کمبو 2*2
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
29,000 تومان
اکونومی برگر کمبو 3*3
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
37,000 تومان

سیب زمینی
5,000 تومان
سیب زمینی با سس پنیر
10,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
10,000 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس پنیر
20,000 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
8,000 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس قارچ
16,000 تومان
سوپ مخصوص گریلمن
4,000 تومان
سالاد مخصوص
5,000 تومان

اسپرایت
1,500 تومان
دوغ
1,500 تومان
زیرو
1,500 تومان
ایستک
1,800 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
باواریا شیشه ای لیمو
3,000 تومان
کوکاکولا
3,000 تومان
باواریا شیشه ای سیب
3,000 تومان
باواریا شیشه ای تلخ
3,000 تومان
باواریا قوطی سیب
3,500 تومان
باواریا قوطی لیمو
3,500 تومان
باواریا قوطی تلخ
3,500 تومان
فانتا پرتغالی
1,500 تومان
فانتا شاتوت
1,500 تومان
فانتا مرکبات
1,500 تومان
فانتا لیمو
1,500 تومان
فرش دی موهیتو
1,500 تومان
فرش دی پرتقال انبه
1,500 تومان
فرش دی آلبالو
1,500 تومان
فرش دی لیموناد
1,500 تومان
فرش دی سیب
1,500 تومان
فرش دی انگور
1,500 تومان
فرش دی چهارگیاه
1,500 تومان
فرش دی بلو هاوایی
1,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان