دار کباب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
5,400 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
گوجه تک سیخ
900 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
11,700 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
5,400 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
چنجه
17,100 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
11,700 تومان
بال
6,300 تومان
بازو
6,300 تومان
گوجه تک سیخ
900 تومان

ماست خیار
1,800 تومان
زیتون پرورده
3,150 تومان
سالاد
2,250 تومان

نوشابه قوطی
2,250 تومان
نوشابه خانواده
3,240 تومان
دوغ خانواده
5,040 تومان
دلستر قوطی
2,700 تومان
آب (کوچک)
900 تومان
آب (بزرگ)
1,440 تومان
دوغ محلی کوچک
1,800 تومان