دار کباب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
4,950 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
9,900 تومان
بال
5,400 تومان
بازو
5,400 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
4,950 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
چنجه
14,400 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
9,900 تومان
بال
5,400 تومان
بازو
5,400 تومان
جگر زغالی گوساله
هر سیخ۵۰ گرم - مقدار لازم برای هر نفر حدودا 3 سیخ است.
2,700 تومان
دل گوساله
هر سیخ۵۰ گرم
2,700 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان

ماست چکیده
2,250 تومان
ماست خیار
1,350 تومان
ماست بورانی
1,800 تومان
زیتون پرورده
2,700 تومان
سالاد
2,250 تومان

نوشابه قوطی
1,575 تومان
نوشابه خانواده
2,880 تومان
دوغ خانواده
3,555 تومان
دوغ قوطی
1,800 تومان
دلستر قوطی
1,575 تومان
آب (کوچک)
450 تومان
آب (بزرگ)
900 تومان