پیتزا و جوجه برشته اقبالی
(7درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
14,415 تومان
سوپ مخصوص اقبالی
جو،قارچ،مرغ،شیر،فلفل دلمه
2,325 تومان
لس آنجلس 2 نفره
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
30,225 تومان
لس آنجلس مینی ویژه
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
14,694 تومان
لس آنجلس 1 نفره
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
17,484 تومان
لس آنجلس 2 نفره
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
30,225 تومان
لس آنجلس4 نفره
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
42,315 تومان
شیکاگو مینی ویژه
ژامبون گوشت و مرغ،زیتون،ذرت،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
14,694 تومان
شیکاگو 1نفره
ژامبون گوشت و مرغ،زیتون،ذرت،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
17,484 تومان
شیکاگو 2نفره
ژامبون گوشت و مرغ،زیتون،ذرت،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
30,225 تومان
شیکاگو 4نفره
ژامبون گوشت و مرغ،زیتون،ذرت،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
42,315 تومان
مکزیکی مینی ویژه
ژامبون پپرونی،کوکتل،پنیر،قارچ
17,484 تومان
مکزیکی 1نفره
ژامبون پپرونی،کوکتل،پنیر،قارچ
21,855 تومان
مکزیکی 2 نفره
ژامبون پپرونی،کوکتل،پنیر،قارچ
32,085 تومان
مکزیکی 4 نفره
ژامبون پپرونی،کوکتل،پنیر،قارچ
42,315 تومان
سیسیلی مینی ویژه
فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
16,554 تومان
سیسیلی 1 نفره
فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
19,344 تومان
سیسیلی 2 نفره
فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
27,435 تومان
سیسیلی4 نفره
فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
39,525 تومان
یونانی مینی ویژه
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
15,624 تومان
یونانی 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
20,925 تومان
یونانی 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
33,015 تومان
یونانی 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
46,035 تومان
مونترال مینی ویژه
فیله گوشت به عمل آورده شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
17,484 تومان
مونترال 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
21,855 تومان
مونترال 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
36,735 تومان
مونترال 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل،دلمه،پنیر
51,615 تومان
کانزاس مینی ویژه
رست بیف،گوشت ریش ریش شده فیله گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
16,740 تومان
کانزاس 1 نفره
رست بیف،گوشت ریش ریش شده فیله گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
20,925 تومان
کانزاس 2 نفره
رست بیف،گوشت ریش ریش شده فیله گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
33,945 تومان
کانزاس 4 نفره
رست بیف،گوشت ریش ریش شده فیله گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
51,615 تومان
تگزاس مینی ویژه
رولت پپرونی با روکش پنیر
15,345 تومان
تگزاس 1نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
21,390 تومان
تگزاس 2 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
33,945 تومان
تگزاس 4 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
48,825 تومان
هالیوود مینی ویژه
فیله گوشت مزه دار شده استیکی،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
17,205 تومان
هالیوود 1 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
22,785 تومان
هالیوود 2 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
35,805 تومان
هالیوود 4 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
48,825 تومان
هاوایی مینی ویژه
بیف استراگانف،چیپس خلالی ،قارچ،پنیر،سس مخصوص
17,205 تومان
هاوایی 1 نفره
بیف استراگانف،چیپس خلالی ،قارچ،پنیر،سس مخصوص
23,715 تومان
هاوایی 2 نفره
بیف استراگانف،چیپس خلالی ،قارچ،پنیر،سس مخصوص
36,735 تومان
هاوایی 4 نفره
بیف استراگانف،چیپس خلالی ،قارچ،پنیر،سس مخصوص
60,450 تومان
ایتالیایی 2 نفره
ژامبون گوشت،ژامبون پپرونی،پنیر پیتزا،پنیر سفید،ذرت،زیتون،قارچ،فلفل
36,735 تومان
انگلیسی مینی ویژه
خوراک زبان،قارچ،پنیر،فلفل دلمه رنگی
17,484 تومان
انگلیسی 1 نفره
خوراک زبان،قارچ،پنیر،فلفل دلمه رنگی
22,785 تومان
انگلیسی 2 نفره
خوراک زبان،قارچ،پنیر،فلفل دلمه رنگی
36,735 تومان
انگلیسی 4 نفره
خوراک زبان،قارچ،پنیر،فلفل دلمه رنگی
51,615 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) مینی ویژه
ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ و گوشت،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،زیتون،ذرت،فلف دلمه،پنیر
16,740 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 1نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ و گوشت،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،زیتون،ذرت،فلف دلمه،پنیر
20,925 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 2نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ و گوشت،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،زیتون،ذرت،فلف دلمه،پنیر
36,735 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 4 نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ و گوشت،کوکتل،گوشت چرخ کرده،راسته گوساله،زیتون،ذرت،فلف دلمه،پنیر
51,150 تومان
مدیترانه مینی ویژه
اسفناج،گوجه،سیر و کره،پنیر
9,765 تومان
مدیترانه 1 نفره
اسفناج،گوجه،سیر و کره،پنیر
13,485 تومان
مدیترانه 2 نفره
اسفناج،گوجه،سیر و کره،پنیر
22,785 تومان
مدیترانه 4 نفره
اسفناج،گوجه،سیر و کره،پنیر
34,875 تومان
اسپشیال مینی ویژه
اسفناج،زیتون،قارچ،ذرت، سیر و کره،فلفل دلمه،پنیر
12,555 تومان
اسپشیال1 نفره
اسفناج،زیتون،قارچ،ذرت،سیر و کره،فلفل دلمه،پنیر
15,345 تومان
اسپشیال2 نفره
اسفناج،زیتون،قارچ،ذرت،سیر و کره،فلفل دلمه،پنیر
26,505 تومان
اسپشیال4 نفره
اسفناج،زیتون،قارچ،ذرت،سیر و کره،فلفل دلمه،پنیر
39,525 تومان
پیده گوشت اقبالی(غذای استانبولی) 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله،فلفل دلمه ای،پنیر و قارچ
35,805 تومان
مارگاریتا مینی ویژه
نان،پنیر،گوجه
7,905 تومان
مارگاریتا 1 نفره
نان،پنیر،گوجه
11,625 تومان
مارگاریتا 2 نفره
نان،پنیر،گوجه
19,065 تومان
مارگاریتا 4 نفره
نان،پنیر،گوجه
28,830 تومان
شف (سر آشپز) مینی ویژه
فیله استیک گوشت،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،کوکتل،ذرت،زیتون،فلفل دلمه،پنیر
15,345 تومان
شف (سر آشپز) 1نفره
فیله استیک گوشت،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،کوکتل،ذرت،زیتون،فلفل دلمه،پنیر
21,855 تومان
شف (سر آشپز) 2نفره
فیله استیک گوشت،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،کوکتل،ذرت،زیتون،فلفل دلمه،پنیر
35,805 تومان
شف (سر آشپز) 4نفره
فیله استیک گوشت،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،کوکتل،ذرت،زیتون،فلفل دلمه،پنیر
53,475 تومان
سان دیگو مینی ویژه
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،پپرونی،فلفل دلمه و پنیر
19,065 تومان
سان دیگو 1 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،پپرونی،فلفل دلمه و پنیر
28,830 تومان
سان دیگو2 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،پپرونی،فلفل دلمه و پنیر
40,920 تومان
سان دیگو 4 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،پپرونی،فلفل دلمه و پنیر
59,520 تومان
پیتزا نیویورک مینی ویژه
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
17,205 تومان
پیتزا نیویورک ۱ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
23,715 تومان
پیتزا نیویورک ۲ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
36,735 تومان
پیتزا نیویورک ۴ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
53,475 تومان
پیتزا بیف گارلیک مینی ویژه
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
17,205 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۱ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
23,715 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۲ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
40,455 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۴ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
58,125 تومان
پیتزا سزار مینی ویژه
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
16,740 تومان
پیتزا سزار ۱ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
23,250 تومان
پیتزا سزار ۲ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
36,270 تومان
پیتزا سزار ۴ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
53,010 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج مینی ویژه
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
16,740 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج ۱ نفره
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
23,250 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج ۲ نفره
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
36,270 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج ۴ نفره
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
53,010 تومان
پیتزا ناپولیتانا مینی ویژه
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
16,740 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۱ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
23,250 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۲ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
34,875 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۴ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
51,615 تومان
پیتزا فیلا دلفیا مینی ویژه
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
16,740 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۱ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
23,250 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۲ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
34,875 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۴ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
51,615 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # مینی ویژه
رولت هات داگ مخصوص،ژامبون گوشت،ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ،گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،زیتون،ذرت
21,855 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۱نفره
رولت هات داگ مخصوص،ژامبون گوشت،ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ،گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،زیتون،ذرت
27,435 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # 2نفره
رولت هات داگ مخصوص،ژامبون گوشت،ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ،گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،زیتون،ذرت
42,315 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۴نفره
رولت هات داگ مخصوص،ژامبون گوشت،ژامبون پپرونی،ژامبون مرغ،گوشت چرخ کرده راسته گوساله،قارچ،فلفل دلمه،زیتون،ذرت
69,285 تومان
آریزونا مینی ویژه
دورچین شده با رولت پپرونی،روکش پنیر ،فیله استیک،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون
18,135 تومان
پیتزا آریزونا 1 نفره
دورچین شده با رولت پپرونی،روکش پنیر ،فیله استیک،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون
27,435 تومان
پیتزا آریزونا ۲نفره
دورچین شده با رولت پپرونی،روکش پنیر ،فیله استیک،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون
36,735 تومان
پیتزا آریزونا ۴نفره
دورچین شده با رولت پپرونی،روکش پنیر ،فیله استیک،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون
59,985 تومان
پیتزا فیلتو
یک عدد رولت ۳۰ سانتی گوشت و قارچ،یک عدد رولت ۳۰ سانتی ژامبون و کوکتل مخصوص با روکش کنجد
59,985 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی مینی ویژه
سیر و کره،بادمجان سرخ شده،گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای ، گوجه گیلاسی،قارچ، ذرت ، زیتون، پیاز داغ،روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
17,205 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۱نفره
سیر و کره،بادمجان سرخ شده،گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای ، گوجه گیلاسی،قارچ، ذرت ، زیتون، پیاز داغ،روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
23,715 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۲نفره
سیر و کره،بادمجان سرخ شده،گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای ، گوجه گیلاسی،قارچ، ذرت ، زیتون، پیاز داغ،روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
36,735 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۴نفره
سیر و کره،بادمجان سرخ شده،گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای ، گوجه گیلاسی،قارچ، ذرت ، زیتون، پیاز داغ،روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
53,475 تومان

اورجینال برگر دبل
همبرگر ذغالی،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
23,715 تومان
اورجینال برگر ساده
همبرگر ذغالی،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
15,345 تومان
اورجینال چیز برگر دبل
همبرگر ذغالی،پنیر چدار،گوجه،کاهو،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
24,645 تومان
اورجینال چیز برگر ساده
همبرگر ذغالی،پنیر چدار،گوجه،کاهو،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
17,205 تومان
ماشروم برگر دبل
همبرگر ذغالی،قارچ،پنیر،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
25,575 تومان
ماشروم برگر ساده
همبرگر ذغالی،قارچ،پنیر،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
19,065 تومان
چیکن برگر
مرغ سوخاری شده،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
14,415 تومان
چیکن چیز برگر
فیله مرغ سوخاری شده با پنیر،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه رنگی
16,275 تومان

استیک مخصوص اقبالی
39,525 تومان
خوراک فیله مرغ با قارچ و پنیر و سس مخصوص
19,995 تومان
میگو پفکی با سس تار تار
25,575 تومان
میگو سوخاری با سس تار تار
25,575 تومان
لازانیا با گوشت چرخ کرده
21,855 تومان
خوراک بیف با سس خامه و قارچ
27,435 تومان
فیله مرغ با سس خامه و آلفردو
19,995 تومان

جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
14,415 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه ران
22,320 تومان
جوجه برشته نرمال 4 تکه ران
27,900 تومان
جوجه برشته اسپایسی 2 تکه ران
16,740 تومان
ناموجود
جوجه برشته اسپایسی 3 تکه ران
23,715 تومان
ناموجود
جوجه برشته اسپایسی 4 تکه ران
29,295 تومان
ناموجود
پاچینی مخصوص اقبالی
15,066 تومان
کرانچیک
فیله کریسپی به همراه بروکلی،ذرت،گوجه گیلاسی،سیب زمینی سرخ شده
18,135 تومان
فیله استریپس نرمال
18,135 تومان
فیله استریپس اسپایسی
19,065 تومان
بال سوخاری کریسپی نرمال
13,020 تومان
بال سوخاری کریسپی اسپایسی
14,415 تومان
ناموجود
شنیسل مرغ با سیب زمینی سرخ شده
19,995 تومان
شنیسل مرغ اسپایسی با سیب زمینی
21,855 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
14,415 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه مخلوط
22,320 تومان
جوجه برشته نرمال ۴ تکه سینه
27,900 تومان
جوجه برشته اسپایسی 2 تکه سینه
16,740 تومان
جوجه برشته اسپایسی 3 تکه مخلوط
23,715 تومان
جوجه برشته اسپایسی 4 تکه سینه
29,295 تومان

ساندویچ مکزیکی
کوکتل 70%،قارچ،سس مخصوص تند،فلفل دلمه ای،خیارشور،گوجه،پیاز داغ
15,345 تومان
ساندویچ فیله استیک
فیله مزه دار شده گوساله همراه قارچ و پنیر
18,321 تومان
ساندویچ بیف استراگانف
خوراک بیف،چیپس خلالی،سس خامه،قارچ
19,065 تومان
رست بیف
گوشت ریش ریش شده با کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه
17,856 تومان
ساندویچ زبان
زبان،گوجه،کاهو،خیارشور،سس سفید
19,065 تومان
کباب ترکی
استیک گوشت و مرغ،قارچ،خیارشور،گوجه،فلفل دلمه رنگی
17,856 تومان
ساندویچ فیله استریپس
فیله مرغ استریپس،کاهو،گوجه،خیارشور،فلفل دلمه،سس سفید
17,019 تومان
ساندویچ هات داگ
ساده
13,764 تومان
ساندویچ هات داگ
با قارچ و پنیر
18,135 تومان

سوپ مخصوص اقبالی
جو،قارچ،مرغ،شیر،فلفل دلمه
2,325 تومان
قارچ سوخاری
7,905 تومان
نان سیر مخصوص
نان باگت،سیر و کره،اسفناج،پنیر پیتزا
9,114 تومان
پای سیب زمینی
سیب زمینی،ژامبون،پنیر،قارچ،ذرت،زیتون،فلفل دلمه ای
12,555 تومان
سیب زمینی سرخ شده با روکش پنیر گودا و پیاز داغ
11,625 تومان
سیب زمینی سرخ شده با پنیر پارمسان
6,510 تومان
سیب زمینی با پنیر
10,230 تومان
چیپس و پنیر
6,975 تومان
زیتون پرورده اعلاء
5,580 تومان

سالاد مخصوص اقبالی تکنفره
کاهو،جوانه گندم،گوجه گیلاسی،خیار،ذرت،نخود،لوبیا چیتی،لبو،هویج،کلم براکلی،قارچ،کلم سفید،کلم قرمز،زیتون
5,115 تومان
سالاد کلم
کلم سفید،هویج،ذرت،کشمش،سس مخصوص
2,790 تومان
سالاد سزار
کاهو،زیتون سیاه،مرغ گریل شده،نان سیر تست شده،پنیر پارمسان،سس سزار
8,835 تومان

نوشابه قوطی
1,395 تومان
دلستر
2,325 تومان
آب پرتقال اورنجینا
1,860 تومان
موهیتو
2,790 تومان
دوغ محلی بزرگ
4,650 تومان
دوغ محلی کوچک
2,325 تومان
دلستر خانواده
2,790 تومان
نوشابه خانواده
2,790 تومان
بلوبری
2,790 تومان
موهیتو خانواده
3,255 تومان
بلوبری خانواده
3,255 تومان
انرژی زا بیگ بر
5,580 تومان

تیرامیسو
4,650 تومان
دسر میوه ای مخصوص
4,650 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان