کباب بناب فرمانی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
شعبه پونک

قزوین ، انتهای بلوار نخبگانجوجه کباب ممتاز
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
12,350 تومان
برنج ته دیگی
6,650 تومان
سالاد فصل
مخصوص
2,850 تومان
کباب بناب اصل
1پرس (به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز)
16,150 تومان
کباب بناب اصل
1پرس (به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز)
16,150 تومان
کباب کوبیده
1 سیخ به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
6,175 تومان
جوجه کباب ممتاز
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
12,350 تومان
بال کباب
به همراه نان تازه، نارنج، پیاز
11,400 تومان
کباب برگ ممتاز گوساله
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
30,400 تومان
کباب برگ ممتاز گوسفندی
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
36,100 تومان
کباب شف
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
18,050 تومان
برنج ایرانی
5,700 تومان
دیزی سنگی
گوسفندی.مبلغ 4000 تومان بابت ودیعه ظرف غذا می باشد که پس از تحویل ظرف از سوی مشتری وجه به مشتری عودت داده می شود
15,200 تومان
برنج ته دیگی
6,650 تومان

ماست وموسیر
150 گرمی
2,375 تومان
ماست و خیار
2,850 تومان
سالاد فصل
مخصوص
2,850 تومان
زیتون پرورده اعلاء
3,325 تومان

نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه خانواده
3,040 تومان
دلستر قوطی
2,375 تومان
دوغ خانواده محلی
5,700 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,900 تومان