رستوران عمو نعمت
(0درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 1000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان

پیتزا
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا ویژه عمو نعمت(نرمال)
ژامبون،فیله مرغ،استیک گوشت،هات داگ،قارچ،زیتون،ذرت،فلفل دلمه،گوجه
22,000 تومان
پیتزامخلوط(مینی)
کالباس خشک،کالباس پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،کنجد،گوجه
9,000 تومان
پیتزا مخلوط(نرمال)
کالباس خشک،کالباس پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،کنجد،گوجه
13,000 تومان
پیتزا مخلوط(خانواده)
کالباس خشک،کالباس پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،کنجد،گوجه
24,000 تومان
پیتزا پپرونی(مینی)
کالباس پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،گوجه
7,000 تومان
پیتزا پپرونی(نرمال)
کالباس پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،گوجه
12,000 تومان
پیتزا پپرونی(خانواده)
کالباس پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،گوجه
22,000 تومان
پیتزا مخصووص(مینی)
ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل دودی،گوشت،قارچ،گوجه،فلفل دلمه،زیتون
11,000 تومان
پیتزا مخصوص(نرمال)
ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل دودی،گوشت،قارچ،گوجه،فلفل دلمه،زیتون
15,000 تومان
پیتزا مخصوص(خانواده)
ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل دودی،گوشت،قارچ،گوجه،فلفل دلمه،زیتون
27,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت(مینی)
گوشت،قارچ،ذرت،کنجد،فلفل دلمه
12,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت(نرمال)
گوشت،قارچ،ذرت،کنجد،فلفل دلمه
18,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت(خانواده)
گوشت،قارچ،ذرت،کنجد،فلفل دلمه
34,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ(مینی)
مرغ،قارچ،ذرت،کنجد،فلفل دلمه
10,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ(نرمال)
مرغ،قارچ،ذرت،کنجد،فلفل دلمه
15,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ(خانواده)
مرغ،قارچ،ذرت،کنجد،فلفل دلمه
26,000 تومان
پیتزا استیک گوشت(مینی)
استیک گوشت،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
16,000 تومان
پیتزا استیک گوشت(نرمال)
استیک گوشت،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
21,000 تومان
پیتزا استیک گوشت(خانواده)
استیک گوشت،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
40,000 تومان
پیتزا فیله مرغ(مینی)
فیله مرغ،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
12,000 تومان
پیتزا فیله مرغ(نرمال)
فیله مرغ،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
17,000 تومان
پیتزا فیله مرغ(خانواده)
فیله مرغ،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
33,000 تومان
پیتزا زبان(مینی)
زبان،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
16,000 تومان
پیتزا زبان(نرمال)
زبان،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
22,000 تومان
پیتزا زبان(خانواده)
زبان،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
41,000 تومان
پیتزا سبزیجات(مینی)
بادمجان،پیاز جعفری،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،گوجه،کنجد،زیتون
6,000 تومان
پیتزا سبزیجات(نرمال)
بادمجان،پیاز جعفری،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،گوجه،کنجد،زیتون
10,000 تومان
پیتزا سبزیجات(خانواده)
بادمجان،پیاز جعفری،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،گوجه،کنجد،زیتون
19,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت(مینی)
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،ذرت
14,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت(نرمال)
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،ذرت
18,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده)
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،ذرت
34,000 تومان
پیتزا استیک و زبان(مینی)
گوشت استیک،زبان،فلفل دلمه،ذرت،گوجه
15,000 تومان
پیتزا استیک و زبان(نرمال)
گوشت استیک،زبان،فلفل دلمه،ذرت،گوجه
22,000 تومان
پیتزا استیک و زبان(خانواده)
گوشت استیک،زبان،فلفل دلمه،ذرت،گوجه
41,000 تومان
پیتزا رست بیف(مینی)
گوشت رست بیف،گوجه،کنجد،قارچ،فلفل دلمه،ذرت
16,000 تومان
پیتزا رست بیف(نرمال)
گوشت رست بیف،گوجه،کنجد،قارچ،فلفل دلمه،ذرت
22,000 تومان
پیتزا رست بیف(خانواده)
گوشت رست بیف،گوجه،کنجد،قارچ،فلفل دلمه،ذرت
41,000 تومان
لازانیا(نرمال)
گوشت چرخ کرده،کوکتل دودی،قارچ،فلفل دلمه
15,000 تومان

ساندویچ ویژه عمو نعمت
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ مخصوص ویژه عمو نعمت
12,000 تومان
ساندویچ وِیژه همبرگر عمو نعمت
8,000 تومان
ساندویچ ویژه قارچ برگرعمو نعمت
10,000 تومان
ساندویچ ویژه قارچ برگر
6,500 تومان
ساندویچ ویژه چیز برگر عمو نعمت
9,500 تومان
ساندویچ ویژه چیز برگر
6,000 تومان
ساندویچ ویژه رویال برگر عمو نعمت
10,000 تومان
ساندویچ ویژه رویال برگر
8,000 تومان
ساندویچ ویژه دوبل برگر عمو نعمت
16,000 تومان
ساندویچ ویژه دوبل برگر
9,500 تومان
ساندویچ ویژه کوکتل پنیری
5,000 تومان
ساندویچ ویژه هات داگ پنیری
6,500 تومان
ساندویچ ویژه هات داگ قارچ و پنیر
7,000 تومان
ساندویچ ویژه هات رویال
8,500 تومان
ساندویچ ویژه بندری قارچ و پنیر
6,000 تومان
ساندویچ ویژه هات داگ بندری
6,000 تومان
ساندویچ ویژه هات داگ بندری عمو نعمت
7,500 تومان
ساندویچ ویژه فلافل عمو نعمت
4,500 تومان
ساندویچ ویژه ماکارونی قارچ و پنیر
4,500 تومان
ساندویچ ویژه ژامبون گوشت تنوری
7,000 تومان
ساندویچ ویژه ژامبون مرغ تنوری
7,000 تومان
ساندویچ ویژه بلغاری عمو نعمت
8,000 تومان
ساندویچ ویژه مرغ عمو نعمت
7,500 تومان
ساندویچ ویژه فیله مرغ
7,000 تومان
ساندویچ ویژه فیله مرغ و قارچ و پنیر
9,000 تومان
ساندویچ ویژه زبان ویژه
12,000 تومان
ساندویچ ویژه رست بیف
12,000 تومان
ساندویچ ویژه استیک گوشت
12,000 تومان

ساندویچ
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ معمولی همبرگر30%
3,000 تومان
ساندویچ معمولی همبرگر60%
4,000 تومان
ساندویچ معمولی کباب لقمه
4,500 تومان
ساندویچ معمولی کالباس خشک
4,000 تومان
ساندویچ معمولی ژامبون مرغ
4,500 تومان
ساندویچ معمولی ژامبون گوشت
4,500 تومان
ساندویچ معمولی کوکتل
3,500 تومان
ساندویچ معمولی کوکتل دودی
5,000 تومان
ساندویچ معمولی مغز و زبان
12,000 تومان
ساندویچ معمولی مرغ و مغز
7,500 تومان
ساندویچ معمولی ماکارونی
2,500 تومان
ساندویچ معمولی سوسیس آلمانی
2,500 تومان
ساندویچ معمولی سوسیس سیب زمینی
3,500 تومان
ساندویچ معمولی بندری
4,000 تومان
ساندویچ معمولی جگر بندری
4,550 تومان
ساندویچ معمولی بلغاری
4,500 تومان
ساندویچ معمولی هات داگ
4,700 تومان
ساندویچ معمولی فلافل
2,500 تومان
ساندویچ معمولی جگر
5,000 تومان
ساندویچ معمولی مرغ
5,500 تومان
ساندویچ معمولی مغز
8,000 تومان
ساندویچ معمولی مغز و قارچ
9,000 تومان
ساندویچ معمولی زبان
10,000 تومان

کباب ترکی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ دنر گوشت
12,000 تومان
ساندویچ دنر مخلوط
12,000 تومان
ساندویچ دنر مرغ
11,000 تومان
ساندویچ پرسی گوشت
23,000 تومان
پرسی مخلوط
23,000 تومان
پرسی مرغ
18,000 تومان

غذاهای پرسی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس کشک و بادمجان
10,000 تومان
پرس سوسیس سیب زمینی
8,000 تومان
پرس بندری
8,500 تومان
پرس بندری عمو نعمت
10,500 تومان
پرس هات داگ بندری
9,500 تومان
پرس هات داگ بندری عمونعمت
11,500 تومان
پرس جگر
8,500 تومان
پرس مرغ
8,500 تومان
پرس مرغ عمو نعمت
10,500 تومان
پرس ماکارونی
6,500 تومان
پرس ماکارونی عمو نعمت
8,000 تومان
پرس جگر بندری
8,500 تومان
پرس جگر ماکارونی
7,500 تومان

پیش غذا
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
اسنک
1,500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
3,500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
7,500 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر
6,500 تومان
سیب زمینی عمو نعمت
8,500 تومان
چیپس و پنیر
6,000 تومان
سمبوسه
2,000 تومان
سوپ جو
2,000 تومان
سالاد فصل
2,500 تومان
سالاد ماکارونی
3,500 تومان
سالاد کلم
2,000 تومان

نوشیدنی ها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
دلستر قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دوغ زالی
2,500 تومان
دوغ خانواده
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
500 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان