بزرگمهر

بلوار مدرس وسطتخمه ژاپنی ممتاز یک کیلویی
25,800 تومان
تخمه ژاپنی ممتاز نیم کیلویی
12,900 تومان
تخمه ژاپنی مرغوب یک کیلویی
32,000 تومان
تخمه ژاپنی مرغوب نیم کیلویی
16,000 تومان
تخمه کدو مرمری یک کیلویی
17,000 تومان
تخمه کدو مرمری نیم کیلویی
8,500 تومان
تخمه کدو مشهدی یک کیلویی
21,000 تومان
تخمه کدو مشهدی نیم کیلویی
10,500 تومان
آجیل درباری یک کیلویی
81,000 تومان
آجیل درباری نیم کیلویی
40,500 تومان
آجیل شیرین یک کیلویی
55,000 تومان
آجیل شیرین نیم کیلویی
27,500 تومان
آجیل عربی یک کیلویی
58,000 تومان
آجیل عربی نیم کیلویی
29,000 تومان
تخمه هندوانه گلپر دار یک کیلویی
16,800 تومان
تخمه هندوانه گلپر دار نیم کیلویی
8,400 تومان
تخمه هندوانه نمکی یک کیلویی
17,800 تومان
تخمه هندوانه نمکی نیم کیلویی
8,900 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید یک کیلویی
10,500 تومان
بادام زمینی با پوست یک کیلویی
17,000 تومان
بادام زمینی با پوست نیم کیلویی
8,500 تومان
تخمه آفتابگردان با گلپر یک کیلویی
13,000 تومان
تخمه آفتابگردان نمکی یک کیلویی
14,000 تومان
تخمه کدو گوشتی زردچوبه ای یک کیلویی
28,500 تومان
تخمه کدو گوشتی زردچوبه ای نیم کیلویی
14,250 تومان
تخمه کدو گوشتی ساده یک کیلویی
28,500 تومان
تخمه کدو گوشتی ساده نیم کیلویی
14,250 تومان
پسته احمد اقایی دست چین یک کیلویی
66,000 تومان
پسته احمد آقایی دست چین نیم کیلویی
33,000 تومان
پسته احمد آقایی مکی یک کیلویی
62,800 تومان
پسته احمد آقایی مکی نیم کیلویی
31,400 تومان
پسته اکبری دست چین یک کیلویی
84,000 تومان
پسته اکبری دست چین نیم کیلویی
42,000 تومان
پسته قزوین دست چین یک کیلویی
56,800 تومان
پسته قزوین دست چین نیم کیلویی
28,400 تومان
پسته اکبری معمولی یک کیلویی
71,800 تومان
پسته اکبری معمولی نیم کیلویی
35,900 تومان
پسته احمد آقایی معمولی یک کیلویی
62,800 تومان
پسته احمد آقایی معمولی نیم کیلویی
31,400 تومان
پسته فندوقی یک کیلویی
46,000 تومان
پسته فندوقی نیم کیلویی
23,000 تومان
فندوق لیمویی یک کیلویی
39,800 تومان
فندوق لیمویی نیم کیلویی
19,900 تومان
فندوق نمکی یک کیلویی
41,800 تومان
فندوق نمکی نیم کیلویی
20,900 تومان
آجیل مشکل گشا یک کیلویی
30,000 تومان
آجیل مشکل گشا نیم کیلویی
15,000 تومان