فاخته

شیرینی نان برنجی سفید، یک کیلوگرم
45,000 تومان
شیرینی نان برنجی زعفرانی، یک کیلوگرم
52,000 تومان
شیرینی نان نخودی، یک کیلوگرم
40,000 تومان
شیرینی کرمانشاهی، یک کیلوگرم
50,000 تومان
شیرینی نان چرخی، یک کیلوگرم
32,000 تومان
شیرینی پادرازی، یک کیلوگرم
20,000 تومان
شیرینی نان قندی، یک کیلوگرم
18,000 تومان
شیرینی نان چایی،یک کیلوگرم
14,000 تومان
شیرینی مخلوط، حدود 700گرم
25,000 تومان

باقلوا گل درجه یک، یک کیلوگرم
55,000 تومان
باقلوا گل اعلاء، یک کیلوگرم
75,000 تومان
باقلوا لوزی معمولی، یک کیلوگرم
55,000 تومان
باقلوا لوزی درجه یک، یک کیلوگرم
75,000 تومان
باقلوا لوزی اعلاء، یک کیلوگرم
120,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان