رضا

چهارراه نادری،خیابان عبید زاکان،شیرینی سنتی رضانان نازک پسته یک ردیفه، 705 گرم
12,000 تومان
کلوچه گردویی، 905 گرم
17,000 تومان
نان نازک پسته یک ردیفه، 705 گرم
12,000 تومان
کلوچه گردویی، 905 گرم
17,000 تومان
نان چایی کره ای سه گوش، 650 گرم
10,500 تومان
نان چایی کره ای نرم، 785 گرم
16,000 تومان
نان چایی نباتی گل، 630 گرم
8,000 تومان
مخلوط سنتی طلق کوچک، 700 گرم
13,000 تومان
مخلوط سنتی طلق بزرگ، 1/200 گرم
23,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی کوچک، 550 گرم
27,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی بزرگ، 880 گرم
46,000 تومان
باقلوا پرچمی اعلا کوچک، 620 گرم
44,000 تومان
باقلوا پرچمی اعلا بزرگ، 973 گرم
73,000 تومان