بره سفید

( خرید بالای 61,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

فلسطين غربي جنب رستوران آرماني 33691169یک دست کامل کله و پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
64,000 تومان
ناموجود
یک پرس گوشت و آبگوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
13,000 تومان
ناموجود
یک عدد زبان و یک پرس بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
27,000 تومان
ناموجود
یک عدد زبان و نصف بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
18,500 تومان
ناموجود
زبان و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
25,500 تومان
ناموجود
گوشت و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
18,000 تومان
ناموجود
گوشت و مغز و پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
21,000 تومان
ناموجود
2عدد پاچه و بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
19,000 تومان
ناموجود
یک پرس بنا گوشت و یک عدد پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
17,000 تومان
ناموجود
مغز و گوشت و زبان
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
28,000 تومان
ناموجود
گوشت و چشم و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه، نارنج
27,000 تومان
ناموجود
یک عدد پاچه
(تا 10صبح)
7,000 تومان
ناموجود
زبان
(تا 10صبح)
13,000 تومان
ناموجود
مغز
(تا 10صبح)
13,000 تومان
ناموجود
2 عدد چشم
(تا 10صبح)
7,000 تومان
ناموجود

نوشابه بطری
1,250 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
آب معدنی
800 تومان
لیموناد زمزم
پیشنهاد ما
2,800 تومان
دلستر
2,600 تومان