بره سفید

یک عدد پاچه
(تا 10صبح)
6,000 تومان
یک عدد زبان و یک پرس بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
25,000 تومان
سیراب وشیردان گوسفندی
(4 تا 9 عصر) سرویس کامل
10,000 تومان
ناموجود
گوشت و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
16,000 تومان
یک دست کامل کله و پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
60,000 تومان
یک پرس گوشت و آبگوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
11,000 تومان
یک عدد زبان و یک پرس بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
25,000 تومان
یک عدد زبان و نصف بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
16,000 تومان
زبان و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
22,000 تومان
گوشت و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
16,000 تومان
گوشت و مغز و پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
19,000 تومان
2عدد پاچه و بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
18,000 تومان
یک پرس بنا گوشت و یک عدد پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
16,000 تومان
مغز و گوشت و زبان
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
24,000 تومان
گوشت و چشم و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
24,000 تومان
یک عدد پاچه
(تا 10صبح)
6,000 تومان
زبان
(تا 10صبح)
12,000 تومان
مغز
(تا 10صبح)
12,000 تومان
2 عدد چشم
(تا 10صبح)
6,500 تومان

سیراب وشیردان گوسفندی
(4 تا 9 عصر) سرویس کامل
10,000 تومان
ناموجود

نوشابه بطری
1,250 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
آب معدنی
800 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دلستر
2,600 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 4000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
بره سفید هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
16:00 تا 21:00
07:30 تا 10:00