پامیر

بلوار شمالی، جنب آجیل بزرگمهرمغز ران 900گرم
14,091 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
18,863 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
8,800 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
19,618 تومان
بال 700 گرم
6,900 تومان
بال 700 گرم
6,900 تومان
ران بی پوست 1600گرم
21,818 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
24,145 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
19,806 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
19,523 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
18,675 تومان
فیله مرغ 900گرم
21,221 تومان
ساق و مغز ران 800گرم
12,782 تومان
ساق ران 900گرم
14,091 تومان
ساق ران 1600گرم
24,687 تومان
مغز ران 900گرم
14,091 تومان
مغز ران 1600گرم
24,687 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
8,800 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
19,618 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
18,863 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 400گرم
9,431 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800گرم
14,713 تومان
جوجه سامرگریل800گرم
21,127 تومان
شنیسل سینه 800گرم
15,845 تومان
شنیسل ران 800گرم
15,845 تومان
پاچین 800گرم
13,581 تومان
فیله سوخاری 800گرم
18,863 تومان
هات وینگر 700گرمی
15,185 تومان
مرغ ترش 800گرم
21,127 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
21,127 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
21,127 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
21,127 تومان
جوجه میکس 800 گرم
21,127 تومان