پامیر

جوجه بی استخوان زعفرانی 400گرم
8,977 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
22,981 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
17,775 تومان
مغز ران 1600گرم
23,480 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
20,109 تومان
گردن بی پوست 800گرم
20,000 تومان
بال 700 گرم
69,000 تومان
ران بی پوست 1600گرم
20,827 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
22,981 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
18,852 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
18,583 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
17,775 تومان
فیله مرغ 900گرم
20,198 تومان
ساق و مغز ران 800گرم
12,180 تومان
ساق ران 900گرم
13,412 تومان
ساق ران 1600گرم
23,480 تومان
مغز ران 900گرم
13,412 تومان
مغز ران 1600گرم
23,480 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
8,500 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
18,672 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
17,954 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 400گرم
8,977 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800گرم
14,004 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 500گرم
9,670 تومان
شنیسل سینه 800گرم
15,081 تومان
شنیسل ران 800گرم
15,081 تومان
پاچین 800گرم
12,927 تومان
فیله سوخاری 800گرم
17,954 تومان
هات وینگر 700گرمی
14,453 تومان
مرغ ترش 800گرم
20,109 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
20,109 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
20,109 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
20,109 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان