پامیر

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
گردن بی پوست 800گرم
2,000 تومان
بال 700 گرم
5,650 تومان
ران بی پوست 1600گرم
18,190 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
20,072 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
16,466 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
15,877 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
15,172 تومان
فیله مرغ 900گرم
17,642 تومان
ساق و مغز ران 800گرم
10,406 تومان
ساق ران 900گرم
11,714 تومان
ساق ران 1600گرم
20,461 تومان
مغز ران 900گرم
11,714 تومان
مغز ران 1600گرم
20,461 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
7,700 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
16,309 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
15,681 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 400گرم
7,840 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800گرم
12,231 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 500گرم
8,477 تومان
شنیسل سینه 800گرم
13,172 تومان
شنیسل ران 800گرم
13,172 تومان
پاچین 800گرم
11,290 تومان
فیله سوخاری 800گرم
15,054 تومان
هات وینگر 700گرمی
12,623 تومان
مرغ ترش 800گرم
17,563 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
17,563 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
17,563 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
17,563 تومان
فیله تمپورا 800گرم
17,563 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان