تلخ

ملاصدرا،نبش پارک ساعیشیرینی تر ترکیبی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
16,000 تومان
شیرینی تر ناپلئونی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
17,500 تومان
شیرینی تر زانت، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
15,000 تومان
کیک بستنی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
17,000 تومان
تیرامیسو دانه ای
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
4,000 تومان