شیردست

بلوار مدرس،بالاتر از سه راه عدلشیرینی دانمارکی، یک کیلو
13,000 تومان
شیرینی پای سیب، یک کیلو
12,500 تومان
شیرینی کیک خیس، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
19,000 تومان
شیرینی کیک هویج، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
19,000 تومان
شیرینی چاکلت، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
19,000 تومان
شیرینی خشک ترکیبی، یک کیلو
18,000 تومان

شیرینی تر ترکیبی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
16,000 تومان
شیرینی نان خامه ای، یک کیلو
شیرینی تازه از ساعت ۱۲:۳۰ آماده است
16,000 تومان
شیرینی رولت، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
16,000 تومان
شیرینی ناپلئونی، یک کیلو
شیرینی تازه از ساعت ۱۲:۳۰ آماده است
17,500 تومان
شیرینی لطیفه، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
20,000 تومان

کیک آماده نسکافه ای، یک کیلو و دویست گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
21,600 تومان
کیک آماده نسکافه ای، یک کیلو و چهارصد گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
25,200 تومان
کیک آماده خامه ای، یک کیلو و دویست گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
21,600 تومان
کیک آماده خامه ای، یک کیلو و چهارصد گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
25,200 تومان
کیک آماده شکلاتی، یک کیلو و دویست گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
21,600 تومان
کیک آماده شکلاتی، یک کیلو و چهارصد گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
25,200 تومان

باقلوا عربی کوچک
16,000 تومان
باقلوا لوزی ممتاز، 1/300گرم
100,000 تومان
باقلوا لوزی ممتاز، 750گرم
50,000 تومان
باقلوا کادویی، جعبه فلزی صادراتی
100,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص بزرگ، 1/250گرم
65,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص کوچک، 700گرم
35,000 تومان

شیرینی سنتی مخلوط، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
20,000 تومان
شیرینی سنتی مخلوط، 1/700گرم
احتمال عدم تطابق تزیین شیرینی با تصویروجوددارد
28,000 تومان
نان نازک بسته ای
12,000 تومان
نان چایی ترد، 1/100گرم
13,750 تومان
شیرینی سنتی مخلوط کادویی، 1/700گرم
با جعبه چوبی
38,000 تومان
شیرینی سنتی مخلوط کادویی، یک کیلو
با جعبه چوبی
28,000 تومان