توحید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان توحید،نبش کوچه فروردینکیک شربتی نیم کیلویی
6,650 تومان
نان چایی نیم کیلویی کنجدی
7,600 تومان
نان چایی یک کیلویی کنجدی
14,250 تومان
نان چایی یک و نیم کیلویی کنجدی
21,850 تومان
نان چایی دو کیلویی کنجدی
28,500 تومانشیرینی سنتی مخلوط بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان نخودی بسته ای
750گرم
20,520 تومان
شیرینی نان چرخی بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان پادرازی بسته ای
600تا800گرم
12,350 تومان

نان زنجبیلی بسته ای
13عدد
4,750 تومان
نان روغنی بسته ای
2عدد کامل
5,700 تومان

کیک شربتی نیم کیلویی
6,650 تومان
نان کسمه ای بسته ای
400تا500گرم
10,450 تومان