توحید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان توحید،نبش کوچه فروردیننان کسمه ای بسته ای
400تا500گرم
10,450 تومان
نان نازک یک کیلویی
15,390 تومان
نان چایی نیم کیلویی کنجدی
6,175 تومان
نان چایی یک کیلویی کنجدی
13,300 تومان
نان چایی یک و نیم کیلویی کنجدی
19,000 تومان
نان چایی دو کیلویی کنجدی
25,650 تومان

نان نازک نیم کیلویی
10,260 تومان
نان نازک یک کیلویی
15,390 تومان

باقلوا لوزی نیم کیلویی
41,040 تومان
باقلوا لوزی یک کیلویی
85,120 تومان
باقلوا پیچ بسته ای
600تا800 گرم
37,905 تومان

شیرینی سنتی مخلوط بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان نخودی بسته ای
750گرم
20,520 تومان
شیرینی نان چرخی بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان برنجی بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان پادرازی بسته ای
600تا800گرم
12,350 تومان

نان زنجبیلی بسته ای
13عدد
4,750 تومان
نان شیرمال بسته ای
3عدد
4,750 تومان
نان روغنی بسته ای
2عدد کامل
5,700 تومان

کیک شربتی نیم کیلویی
6,175 تومان
نان کسمه ای بسته ای
400تا500گرم
10,450 تومان