برگر ذغالی مزه

قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,500 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
9,500 تومان
هوفنبرگ(موهیتو، لیمو، استوایی)
3,000 تومان
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,000 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
18,500 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
18,000 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,000 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,500 تومان
امریکن برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، بیکن گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,000 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,500 تومان
اگ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,500 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
9,500 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ گریل شده ، ژامبون گوشت ، قارچ ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,000 تومان

برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
17,000 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
20,500 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
22,500 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,000 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,500 تومان
امریکن برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، بیکن گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,000 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,500 تومان
اگ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,500 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,500 تومان

برگر ویژه مزه / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
28,500 تومان
هات برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
30,000 تومان
دوبل چیز برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
41,000 تومان
دوبل برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
35,000 تومان
گراند برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
26,000 تومان
امریکن برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، بیکن گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
25,500 تومان
قارچ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
24,000 تومان
اگ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
24,000 تومان
چیز برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
22,500 تومان
همبرگر کلاسیک / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,500 تومان


سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
5,000 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی با قارچ و ژامبون و پنیر
10,000 تومان
هوفنبرگ(موهیتو، لیمو، استوایی)
3,000 تومان
نوشابه قوطی(کوکا - اسپرایت - فانتا - زیرو)
1,500 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
هوفنبرگ خانواده
3,000 تومان
دوغ زالی نیم لیتری با سبزیجات معطر
2,500 تومان
باواریا(سیب، لیمو، هلو، کلاسیک)
4,000 تومان

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان